دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 1-131 
5. قلمرو قرآن و علوم

صفحه 79-91

محمد علی رضایی اصفهانی


7. نگاهی به کنایه‌های قرآنی با رویکرد تأویلی

صفحه 115-131

امیر توحیدی؛ مرضیه کیانی؛ زهرا صادقی


شماره‌های پیشین نشریه