تحلیل دیدگاه فریقین در تفسیر آیۀ وضو و بررسی پیشینۀ تاریخی اختلاف در آن

نویسندگان

1 دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان

2 کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان

چکیده

وضـو عـبادتی¬است که پیامبر(ص) در برابر دیدگان مسلمانان انجام¬داده واین جریانی موقت و ویژه دورانی معین و محدود نبوده تا نشانه¬های آن از دیده¬ها پنهان و چگونگی¬اش پوشیده بماند پس اگـر چـنـین بوده، این اختلاف¬های موجود دربارۀکیفیت آن چیست؟ و حقیقت آنچه پیامبر(ص) در این باره انجام¬داده¬اند کدام است؟ در این پژوهش سعی شده،معنای لغوی و اصطلاحی وضو وکیفیّت آن در مذاهب پنج¬گانه اسلامی واختلافات آن¬ها بررسی گردد، عمده اختلاف فقه امامیه با چهار مذهب فقهی دیگر،یکی از جهت شستن دست-ها و دیگر از جهت شستن یا مسح پاهاست؛ که نگارنده گان با تبیین دیدگاههای تفسیری فریقین در ذیل ششمین آیۀسورۀمائده به بحث و بررسی پیرامون آن پرداخته و در پایان به تاریخچه¬ای از آغازین دوران اختلاف درکیفیت وضو اشاره¬کرده ا¬ند.

کلیدواژه‌ها