احمد بن محمد بن خالد برقی در آیینه المحاسن

نویسندگان

1 - استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران

2 - دانشجوی دکتری علو م قرآن و حدیث دانشگاه تهران

چکیده

در این تحقیق پس از کاوشی درباره شخصیت احمد بن محمد بن خالد برقی و پدر وی محمد بن خالد در کتب رجال و فهرست و همچنین بررسی اسناد بخش بر جای مانده از کتاب المحاسن در مقایسه با اسناد الکافی نتیجه گرفته می‌شود که برقی پسر از جمله ثقات و معتمدین در امر حدیث بوده است و نقل زیاد او از ضعفاء حداقل در بخش برجای مانده از المحاسن بازتاب چندانی ندارد. همچنین مجموعه کتب المحاسن در زمره منابع معتبر حدیثی بوده و کاهش یا نقصان منقول در آن به کمی یا زیادی تعداد کتابهای آن ارتباط دارد و نه تغییر در متن آنها. از دیگر سو مقایسه میزان نقل برقی از مشایخ در دو کتاب المحاسن و الکافی می‌تواند نشانه ای بر اصالت بخش بر جای مانده از المحاسن تلقی گردد.

کلیدواژه‌ها