شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی