شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی