شماره‌های پیشین نشریه

شماره جاری: دوره 1، شماره 3، زمستان 1391 

1. شایعه در قرآن و روایات و امنیت جامعه

صفحه 1-17

نهله غروی نائینی؛ نصرت نیل‌ساز؛ فاطمه پنبه‌دانه‌زاده


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

شاپا چاپی
2322-5823
شاپا الکترونیکی
2383-2363